Część przedsiębiorstw produkcyjnych zmuszona jest do przygotowania specjalnego rodzaju dokumentacji, która określa poziom zagrożenia wybuchem w poszczególnych pomieszczeniach przynależnych do danej firmy. Tego typu dokumentacja tzw. dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Do sporządzenia tego typu dokumentacji obliguje firmę specjalne rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Opieki Społecznej. Wspomniane rozporządzenie odnosi się do przedsiębiorstw, w których dojść może do wystąpienia sytuacji wybuchowej, czyli powstania atmosfery grożącej wybuchem. Takie przedsiębiorstwa zobligowane są do określenia stref szczególnie zagrożonych powstaniem sytuacji wybuchowej i wskazania środków podjętych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takiej sytuacji, a gdy do wybuchu dojdzie, środków przewidzianych do minimalizacji skutków wybuchu.

[caption id="attachment_674" align="alignleft" width="247"]dokument zabezpieczenia przed wybuchem Dokument zabezpieczenia przed wybuchem[/caption]

Kompleksowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać w sobie również oświadczenie pracodawcy, który informuje o podjęciu wszelkich starań dla zapobieżenia powstania sytuacji wybuchowej, sprawdzeniu urządzeń pod kątem ich zabezpieczenia przed wychucham, a także potwierdzenia, że została dokonana dokładna ocena ryzyka powstania sytuacji wybuchowej w określonej przestrzeni zajmowanej przez daną firmę. Przedsiębiorca jest zobligowany do przygotowania tego typu dokumentu zanim pracownicy zajmą określone stanowiska pracy oraz do jego modyfikacji, gdy modyfikacji ulega samo stanowisko pracy, gdy następuje wymiana maszyn lub dane maszyny czy urządzenia przenoszone są w inne miejsce.